Naziv operacijeJR SE OVE 2021 - SE MBA 2B

 

Opis operacije s ciljem in namenom operacije:
Operacija »JR SE OVE 2021 - SE MBA 2B « je sofinancirana preko Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«.

Cilj javnega razpisa je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, z namenom dodelitve nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW 

Višina sofinanciranja:
Javni razpis financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov".

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša 20 % upravičenih stroškov operacije.

Rezultati operacije:

Lastna sončna elektrarna pomeni proizvodnjo električne energije na okolju prijazen način, s čimer prispevamo k trajnostnemu razvoju (povečanje deleža obnovljivih virov energije, zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv in izboljšanje kakovosti zraka), hkrati pa nam omogoča boljšo energetsko samooskrbo. Glede na navedeno smo ponosni, da smo leta 2023 s partnerjem Gen-i Sonce d.o.o.  uspešno zaključili projekt postavitve lastne sončne elektrarne na sedežu podjetja v Črnomlju. Na strehi poslovnega objekta se od junija 2023 nahaja 230 monokristalnih solarnih modulov s skupno nazivno močjo 104,65 kW.  Letno naj bi proizvedli 113.022 kW električne energije, kar znaša približno 33 % porabe električne energije podjetja, in s tem znižali ogljični odtis za 55,30 ton CO2.

 

X

MBA d.o.o.

Copyright